Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Rodzicu Pierwszaka!

Możemy pomóc Ci zaplanować przyszłość Twojego dziecka!

W roku szkolnym 2021/2022 wdrażamy od klasy I innowację organizacyjną o charakterze dydaktyczno-opiekuńczym.  Jej celem jest;

 • wczesna diagnoza potrzeb uczniów
 • dostrzeżenie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań dziecka już od początku przygody z edukacją
 • wspieranie i  rozwijanie potencjału uczniów, kształtowanie ich kreatywności
 • W cyklu miesięcznym uczniowie będą uczestniczyć w urozmaiconych zajęciach pozalekcyjnych, ujętych w bloki tematyczne.

W pierwszym roku nauki proponujemy:

Szanowni Rodzice dzieci siedmioletnich

4 maja 2021 r. rozpoczynamy elektroniczny nabór do klas pierwszych. Jesteśmy szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Łódź. W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzenie dwóch klas pierwszych o profilu ogólnodostępnym z innowacyjnymi rozwiązaniami. 

 

Nabór prowadzony jest zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 6343/VIII/21 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 27.01.2021 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zobacz więcej na platformie UMŁ:

Lub wejdź do systemu rekrutacji:

Terminarz naboru:

 • 04.05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godz. 15:00- składanie ZGŁOSZEŃ kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
 • 07.06.2021 r. – 08.06.2021 r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 15.06.2021 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 16.06.2021 r. – 21.06.2021 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany;
 • 22.06.2021 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady naboru:

1. Do Szkoły w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe (nie zameldowane) w rejonie.
Rejon SP175 obejmuje ulice:

 • Kilińskiego Jana, nr 1-25 oraz 2-22,
 • Nowomiejska cała,
 • Pomorska nr 2-56 oraz 1-61,
 • Północna nr 1-31,
 • Rewolucji 1905 r. nr 34-46,
 • Solna cała,
 • Wolności pl. cały,
 • Wschodnia nr 1-19 oraz 2-26.

2. Dzieci z rejonu przyjmowane są na podstawie ZGŁOSZENIA, spoza rejonu – na podstawie WNIOSKU.

3. Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na ogólnych zasadach rekrutacyjnych, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria (ustalane przez Miasto Łódź) w oparciu o liczbę uzyskanych punktów. We WNIOSKU można wskazać maksymalnie do 3 szkoły podstawowe (rodzice ustalają listę preferencyjną, czyli kolejność szkół).

4. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK, po jego wypełnieniu należy wydrukować, podpisać (ważne podpisy obojga rodziców) i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

UWAGA

W przypadku problemów z korzystaniem z platformy (brak dostępu do Internetu, kłopoty z logowaniem itp.) zapraszamy do sekretariatu SP175. W przypadku konieczności pomocy rodzicom dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika Szkoły.

Informacja dla uczniów klas 8

Poniżej link do strony UMŁ z prezentacją szkół ponadpodstawowych:

Skip to content