Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi: https://sp175lodz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: –

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

APLIKACJE MOBILNE:

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-02-26

Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Ciupińska
e-mail: sekretatriat@sp175.elodz.edu.pl
telefon: 42 632 72 27

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w  Łodzi prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. To samo wejście dostępne jest dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodziców z wózkami dziecięcymi. Po wejściu do budynku szkoły dyżur w celu kontroli osób wchodzących pełni pracownik obsługi. Wszystkie osoby kontrolowane mają obowiązek wpisywania się do „Zeszytu wejść”.  

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze – świetlica szkolna, sekretariat, inne  pomieszczenia administracji, biblioteka szkolna. Wszystkie ogólnodostępne hole posiadają odpowiednią szerokość. Na wyższe piętra budynku prowadzą schody – dwie klatki schodowe. Wyższe kondygnacje budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem SP175 w Łodzi znajduje się wydzielone miejsce na parking, z którego  podjazdem prowadzącym do drzwi wejściowych można dostać się do budynku szkoły.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skip to content