Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Projekty unijne

W naszej szkole od wielu lat realizujemy projekty unijne. Pierwszym z nich był „My też mamy talent”, następne to „Wyjątkowy uczeń” i „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Niedawno zakończyliśmy projekt „Sukces w zasięgu możliwości” i realizujemy kolejny „175 SPosobów n@ wiedzę”. Dzięki wszystkim tym projektom nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji, zdobywania wiedzy, zwiedzania naszego kraju i odwiedzania ośrodków kultury. Dzięki projektom unijnym wzbogacamy też naszą bazę, chociażby w narzędzia TIK – tablice multimedialne, laptopy aparaty fotograficzne, tablety graficzne i wiele innych specjalistycznych środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas codziennej pracy i nauki.

175 SPosobów n@ wiedzę

OPIS
W Szkole Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowany jest projekt pod nazwą „175 SPosobów n@ wiedzę”, którego celem jest wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie deficytów u uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i narzędzia TIK oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Zadanie 1:
Realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych:
– Koło teatralne języka angielskiego – zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego;
– Zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki i nauk technicznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
– Logiczny matematyk – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu matematyki i nauk technicznych z wykorzystaniem gier planszowych,
– Koło języka angielskiego – zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego,
– Przyszłość w moich rękach – zajęcia z doradztwa zawodowego,
– Warsztaty z przedsiębiorczości.

Zadanie 2:
Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu:
– Klub Tropicieli i Odkrywców – zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych z elementami matematyki,
– Zajęcia wyrównawcze z zakresu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Zadanie 3:
Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych:
– Interaktywny praktyczny matematyk – zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z wykorzystaniem TIK,
– Multimedialno – fotograficzne warsztaty z wykorzystaniem TIK,
– Warsztaty plastyczno-graficzne z wykorzystaniem TIK,
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie kształtowania umiejętności cyfrowych.

Zadanie 4:
Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:
– Terapia pedagogiczna dla dzieci przejawiających obniżone funkcjonowanie poznawcze,
– Trening Umiejętności Społecznych,
– Socjoterapia z elementami origami,
– Chcę i potrafię – terapia pedagogiczna,
– Jednym słowem – zajęcia logopedyczne,
– Z dysleksją bez barier.

Zadanie 5:
Doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zadanie 6:
Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

Zadanie 7:
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

 

Zdjęcia z realizacji projektów unijnych

Skip to content